top of page

Privacyverklaring

Wij, Poils et Plumes BV, met maatschappelijke zetel in Korbeek, België, respecteren uw privacy. Alle verzamelde gegevens dienen om ons aanbod te verbeteren. Poils et Plumes hecht veel belang aan de bescherming en de beveiliging van de gegevens van klanten en gebruikers. De bescherming van persoonsgegevens is een van onze grootste aandachtspunten in al onze bedrijfsprocessen.

 

Overeenkomstig artikel 13 van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) vermeldt deze privacyverklaring alle informatie die wij bij Poils et Plumes registreren wanneer u naar onze website surft of aan een van onze wedstrijden deelneemt. Bovendien wordt uitgelegd hoe we die informatie gebruiken. Deze verklaring is echter niet van toepassing op de websites van andere ondernemingen die een link naar onze pagina's bevatten, noch op de websites waarnaar onze webpagina's u kunnen doorverwijzen.

 

1. Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

 

Wanneer u onze webpagina's raadpleegt, registreren onze webservers automatisch en tijdelijk de toegangsgegevens, meer bepaald uw IP-adres, de sessie-ID voor de identificatie van uw loginsessie en de datum en het tijdstip van uw bezoek. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen worden die gegevens aan het einde van het gebruik gewist. Bepaalde persoonsgegevens worden alleen geregistreerd wanneer u ze ons uit eigen wil verstrekt, bijvoorbeeld bij de inschrijving voor een van onze wedstrijden, het verstrekken van informatie voor een wedstrijd of een enquête, of het verzamelen van informatie tijdens een bezoek aan fysieke winkels.

2. Gegevensoverdracht via het internet

 

Gevoelige gegevens zoals de ID, het wachtwoord of de contactgegevens worden uitsluitend via versleutelde verbindingen (https/ssl) doorgegeven en op beveiligde servers opgeslagen.

3. Gebruik en verstrekking van persoonsgegevens en vooraf bepaalde bestemming

 

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens in het kader van onze Poils et Plumes-wedstrijden en voor andere gerichte commerciële doeleinden die verband houden met het merk Poils et Plumes. Overeenkomstig de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming worden uw gegevens uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in het kader van onze rechtmatige commerciële belangen. Enkel wanneer u vooraf uw toestemming hebt gegeven, gebruiken we deze gegevens ook voor enquêtes over producten en voor marketingdoeleinden. U kunt te allen tijde een eventuele gegeven toestemming intrekken, evenwel zonder terugwerkende kracht.

Wij geven persoonsgegevens enkel aan overheidsinstanties door als de wet ons daartoe verplicht. Uw persoonsgegevens worden niet aan particuliere derden verstrekt. Ze worden alleen gebruikt in het kader van de eigen activiteit van onze onderneming.

 

Onze medewerkers verbinden zich ertoe de vertrouwelijkheid te waarborgen en de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming na te leven.

 

Als u zich voor de nieuwsbrief aanmeldt, wordt uw e-mailadres voor onze eigen reclamedoeleinden gebruikt tot u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Wij gebruiken de noodzakelijke gegevens of de gegevens die u ons afzonderlijk hebt verstrekt om u geregeld via e-mail onze nieuwsbrief toe te sturen. U kunt zich altijd voor de nieuwsbrief afmelden door op de daartoe bestemde link in de nieuwsbrief te klikken.

 

Overeenkomstig de geldende bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u recht op gratis inzage in de over u opgeslagen gegevens en, eventueel, op rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar axelle@poilsetplumes.be

 

4. Gebruik van cookies

 

Om het surfen op onze website aantrekkelijker te maken en bepaalde functies ter beschikking te kunnen stellen, plaatsen wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw toestel worden opgeslagen. Sommige cookies die wij gebruiken, worden gewist na het afsluiten van de surfsessie, dus nadat u uw browser hebt gesloten (we noemen ze sessiecookies of tijdelijke cookies). Bepaalde andere cookies blijven op uw toestel opgeslagen. Zo kunnen wij of onze partners bij uw volgende bezoek uw browser herkennen (permanente cookies).

 

De verwerking gebeurt op basis van artikel 6, paragraaf 1, punt f) van de GDPR. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt ingelicht over de registratie van cookies en dat u cookies elk afzonderlijk of in het algemeen kunt weigeren. Als u weigert cookies te aanvaarden, is het mogelijk dat bepaalde functies slechts beperkt beschikbaar zijn.

 

5. Veiligheidsmaatregelen


Poils et Plumes neemt een brede waaier van technische en structurele beveiligingsmaatregelen om uw door ons beheerde persoonsgegevens te beschermen tegen fraude, ongewilde of opzettelijke manipulatie of toegang door onbevoegde personen. Onze beveiligingsprocedures worden voortdurend verbeterd naarmate de technologie verandert.

6. Rechten van betrokkenen

 

De algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) verleent u bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 

1. Recht van inzage (art. 15 van de GDPR):

 

U hebt het recht uitsluitsel te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als uw persoonsgegevens daadwerkelijk worden verwerkt, hebt u het recht om inzage te verkrijgen van deze gegevens en van de informatie die wordt opgesomd in artikel 15 van de GDPR.

 

2. Recht op rectificatie en op gegevenswissing (art. 16 en 17 van de GDPR):

 

U hebt het recht om onmiddellijke rectificatie van u betreffende foutieve persoonsgegevens te verkrijgen, en in voorkomend geval te eisen dat onvolledige persoonsgegevens worden vervolledigd.

 

Bovendien hebt u het recht te eisen dat uw persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist als een van de in artikel 17 van de GDPR opgesomde redenen zich voordoet, bijvoorbeeld als de gegevens niet meer nodig zijn voor de beoogde doeleinden.

 

3. Recht op beperking van de verwerking (art. 18 van de GDPR):

 

U hebt het recht de beperking van de gegevensverwerking te eisen als een van de in artikel 18 van de GDPR vermelde voorwaarden is vervuld, bijvoorbeeld als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking voor de duur van een eventuele controle.

 

4. Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 van de GDPR):

 

In bepaalde gevallen die in artikel 20 van de GDPR worden genoemd, hebt u het recht de u betreffende gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te bewaren of de overdracht van die gegevens aan een derde te eisen.

 

5. Recht van bezwaar (art. 21 van de GDPR):

 

Wanneer gegevens worden verzameld op grond van art. 6, paragraaf 1, punt f) van de GDPR (verwerking van gegevens voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen), hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Wij verwerken de persoonsgegevens dan niet langer, behalve om controleerbare dwingende en gerechtvaardigde redenen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of als de verwerking noodzakelijk is om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

 

6. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 van de GDPR):

 

Op grond van artikel 77 van de GDPR hebt u het recht om bij een toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen als u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Het klachtrecht kan meer bepaald worden uitgeoefend bij een toezichthoudende overheid van de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, waar u uw werkplek hebt of waar de vermeende inbreuk is begaan.

 

 

7. Functionaris voor gegevensbescherming

 

Gelieve u met alle vragen over de bescherming van gegevens door Poils et Plumes te wenden tot:

 

Poils et Plumes BV

Gegevensbescherming

24 Chemin saint-Pierre - 1435 Korbeek

Tel.: +32 10 65 85 81

Charlie Daro

charlie@poilsetplumes.be

bottom of page